Algemene Voorwaarden

Rapid Import Export N.V. hierna te noemen Rapid is een naamloze vennootschap naar Surinaamse recht geregistreerd in het KKF handelsregister onder registratienummer 53847. De handelsactiviteiten van Rapid Import Export N.V. worden uitsluitend uitgevoerd in de hoedanigeheid van expediteur. Alle door Rapid Import Export N.V. uitgevoerde expeditiewerkzaamheden zijn onderworpen aan de Surinaaamse en Amerikaanse (USA) wet- en regelgeving. Ingeval Rapid zich verbindt tot het verrichten van desbetreffende werkzaamheden zal zij en de verbonden partijen  onderworpen zijn aan de nationale en internationale (verplichte) verdragen, statuten en regelementen met inachtneming van deze algemene voorwaarden. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd is met een bepaling zoals vervat in verdragen, toepasselijke wetten, overheidsvoorschriften waarvan bij overeenkomst tussen partijen niet mag worden afgeweken, is deze bepaling nietig. Echter zal de nietigheid van desbetreffende bepaling de geldigheid van de overige bepalingen niet aantasten.

ARTIKEL 1 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, waaronder iedere aanbieding en overeenkomst, tussen enerzijds Rapid Import Export N.V. en anderzijds haar opdrachtgever (“opdrachtgever: natuurlijke persoon, natuurlijke persoon in de uitoefening van beroep of rechtspersoon”) die Rapid opdracht geeft tot het verrichten van enige expeditiewerkzaamheden door Rapid, via welk medium dan ook, waarbij Rapid zich verplicht, tot o.a., doch niet beperkt tot het transporteren of doen transporteren van vracht, het verlenen van bemiddelingsdiensten en het opslaan van goederen. Indien eenmaal onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden is gecontracteerd, zijn deze voorwaarden ook op latere opdrachten onverkort van toepassing;
 2. Uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat deze Algemene Voorwaarden tussen Rapid en opdrachtgever de toepasselijkheid uitsluiten van eventuele andersluidende voorwaarden en/of voorschriften van de opdrachtgever. Afwijkingen van deze voorwaarden door de partijen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen, goedgekeurd en ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van  Rapid Import Export N.V. . Het gestelde is ook van toepassing op eventuele aanvullende gehanteerde voorwaarden voor specifieke diensten.
 3. Door de aanvaarding van het aanbod gedaan door Rapid, of door het begin van uitvoering van haar diensten en activiteiten aanvaardt de opdrachtgever onderhavige algemene voorwaarden;
 4. De rechtsgeldigheid van alle andere bepalingen worden niet aangetast, indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook haar gelding verliezen;
 5. Indien er sprake is van tekstueel betekenisverschil vanwege de verschillende taalversies van deze voorwaarden, geldt dat de Nederlandse tekst bindend is;
 6. Deze algemene voorwaarden zijn ten alle tijden door te nemen op de website van Rapid Import Export N.V., https://rapid-imports.com en zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden;
 7. Rapid is gerechtigd haar voorwaarden en tarieven op ieder moment eenzijdig te wijzigen, in geval van wijziging van één of meerdere factoren die de voorwaarden en tarieven beïnvloeden, en dit buiten toedoen van Rapid, zoals bij de wijziging van de wet- en regelgeving, markt-, economische- en specifeke omstandigheden, waaronder, doch niet beperkt tot onvoorziene tariefsverhoging van shipping bedrijven, invoerrechten, diverse belastingen, overheidsheffingen, brandstofprijzen en wijziging van inklaringsprocedures. Rapid zal de opdrachtgever tijdig informeren bij enige wijziging van haar voorwaarden en tarieven. Indien daaromtrent geen overeenstemming wordt bereikt dan zijn zowel Rapid als de opdrachtgever gerechtigd de samenwerking te beëindigen;
 8. Rapid haar facturen zijn opgemaakt in USD, tenzij anders overeengekomen. Rapid hanteert  voor betalingen in een ander valuta soort dan de gefactureerde de dagelijkse Surinaamse gehanteerde wisselkoers;
 9. Kasbetalingen kunnen eventueel vermeerderd worden met de op dat moment vastgestelde bankkosten. Bij betalingen per bank dient de opdrachtgever het overmakings- of scanbewijs per e-mail op te sturen naar payments@rapid-imports.commet desbetreffende factuurnummer als omschrijving.

ARTIKEL 2 Gegevens

De NAW- en contactgegevens van de opdrachtgever dienen bekend te zijn bij Rapid alvorens diensten worden afgenomen door de opdrachtgever. Bij wijziging van desbetreffende gegevens dient de opdrachtgever Rapid hiervan in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt enige aansprakelijkheid jegens Rapid. 

ARTIKEL 3 Confidentie

 1. Rapid zal de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, opdrachten en overeenkomsten vertrouwelijk behandelen en aan geen derden mededelen;
 2. Echter vervalt bovenstaande in gevallen waarbij de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, opdrachten en overeenkomsten doorgegeven moeten worden aan de lokale autoriteiten omwille van wettelijke verplichtingen en/of gerechtelijk onderzoek.

VOORWAARDEN Bestellingen via Rapid

ARTIKEL 4 Bestellingen

 1. Alle offertes van Rapid zijn vrijblijvend, tenzij de onherroepelijkheid expliciet schriftelijk is vastgelegd. Offertes kunnen worden herroepen totdat er een overeenkomst tot stand is gekomen. Ten alle tijden behoudt Rapid zich het recht een order te weigeren;
 2. De opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het versturen van de juiste link en item specificaties naar Rapid ten behoeve van de online bestelling. Rapid sluit iedere aansprakelijkheid uit voor verkeerd geplaatste online bestellingen, omwille van foutief opgestuurde informatie door de opdrachtgever;
 3. Online bestellingen worden pas geplaatst door Rapid als de aanbetaling van minimaal 75% van de totale factuurwaarde is voldaan door de opdrachtgever;
 4. Online bestellingen die reeds zijn geplaatst door Rapid, waarbij de factuur volledig of gedeeltelijk is betaald, kunnen in principe niet gewijzigd of geannuleerd worden in opdracht van de opdrachtgever. Restitutie van desbetreffende betaling is niet mogelijk. Bij de aankomst van de bestelling in Suriname dient de opdrachtgever desbetreffende item op te halen en de betaling te voldoen van bijbehorende factuur;
 5. Indien de mogelijkheid bestaat om een online bestelling te annuleren, hanteert Rapid hiervoor een annuleringsfee van 10% van de totale factuurwaarde.

ARTIKEL 5 Doorlooptijd

 1. De doorlooptijd van bestellingen die via luchtvracht worden verzonden is 1-2 weken nadat desbetreffende goederen zijn aangeleverd op ons warehouse adres;
 2. De doorlooptijd voor bestellingen die via zeevracht worden verzonden is 3-4 weken nadat desbetreffende goederen zijn aangeleverd op ons warehouse adres;
 3. De doorlooptijd kan eventueel langer zijn, indien leveranciers buiten de USA gevestigd zijn (o.a. China, Japan, Australie, Thailand, Engeland etc.). Alsook kunnen buitenlandse feestdagen van invloed zijn op de doorlooptijd;
 4. Langere doorlooptijden kunnen namelijk ook het gevolg zijn van overmacht waaronder, doch niet beperkt tot backorders (het plaatsen van een bestelling alhoewel desbetreffende item “out of stock” is), vertraging van de shipping company omwille van technische redenen en/of onvoorziene omstandigheden en geopolitieke problemen die zorgdragen voor een disruptie binnen de transport routes. Ingeval van bovenstaande, dient Rapid de opdrachtgever hiervan tijdig in kennis te stellen.

ARTIKEL 6 Afhandeling

 1. De opdrachtgever wordt per e-mail of telefonisch door Rapid op de hoogte gesteld inzake de binnengekomen bestelling(en). Indien desbetreffende goederen/pakketten niet binnen de gestelde termijn van 5 dagen zijn opgehaald, hanteert Rapid opslagkosten van respectievelijk SRD 2.50 per lbs per dag voor luchtvracht zendingen en SRD 2.50 per c/ft per dag voor zeevracht zendingen;
 2. Nadat de opdrachtgever in kennis is gesteld van de aangekomen goederen/pakketten in Suriname, draagt Rapid slechts 2 maanden de verantwoordelijkheid hiervoor. Rapid kan hierna overgaan tot vernietiging van desbetreffende goederen. Bij vernietiging maakt de opdrachtgever geen aanspraak op restitutie;
 3. Indien anders overeengekomen, zal de afgifte van vracht door Rapid alleen plaatsvinden na volledige betaling van alle openstaande facturen.

ARTIKEL 7 Claim

 1. Bestellingen worden bij aankomst in Suriname door Rapid gecontroleerd op juistheid en volledigheid conform de specificaties van de opdrachtgever alsook op schade. Bij afgifte dienen alle pakketten tezamen met een Rapid sales officer gecontroleerd te worden. Aansprakelijkheid jegens Rapid vervalt bij het overslaan van deze controle door de opdrachtgever. Rapid is niet verantwoordelijk voor pakketten die haar locaties reeds hebben verlaten. Indien de opdrachtgever een discrepantie, schade of defectheid constateert bij desbetreffende bestelling dient Rapid op de hoogte worden gebracht ten behoeve van een eventuele (schade)claim;
 2. Na gedegen onderzoek door Rapid zal de opdrachtgever in kennis worden gesteld of desbetreffende (schade)claim wel of niet wordt aanvaard. Indien wel, zal Rapid zorgdragen voor de vervanging van desbetreffende goed;
 3. Claim indieningen gelden niet voor gebruikte of refurbished goederen. De opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid bij soortgelijke goederen, gezien de opdrachtgever bekend dient te zijn van de conditie van de item(s) alvorens de opdracht voor het online bestellen wordt doorgestuurd naar Rapid.

VOORWAARDEN Freight Forwarding

ARTIKEL 8 Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtgever dient het verzoek voor registratie in te dienen bij Rapid alvorens gebruik te maken van haar freight forwarding dienst. Het is niet mogelijk om van deze dienst gebruik te maken zonder desbetreffende registratie;
 2. De opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het verzenden van zijn of haar vracht naar het juiste warehouse adres van Rapid in USA. Indien er een verhuizing plaatsvindt van de warehouse, dient Rapid de opdrachtgever hiervan tijdig in kennis te stellen;
 3. Rapid is alleen verantwoordelijk voor vracht die beschikken over een “proof of delivery”, waarbij de naam van de warehouse officer en aftekening voor ontvangst is vastgelegd en waarbij het vracht is geregistreerd in Rapid haar trackingsysteem;
 4. Alhoewel de dienstverlening door Rapid ten alle tijden naar beste weten en kunnen wordt verleend, is de opdrachtgever ervan bewust dat expeditiewerkzaamheden gepaard gaan met verschillende risico’s waaronder, doch niet beperkt tot diefstal van vracht, onjuiste handeling van goederen, temperatuurgevoeligheid en complexe geopolitieke problemen;
 5. De aansprakelijkheid van Rapid is dus beperkt. Het gevolg van een beperkte aansprakelijkheid is dat Rapid niet (altijd) aansprakelijk kan worden gesteld bij schade of verlies van vracht. Voor de volledige afdekking van de waarde van de goederen tijdens het transport naar Suriname is het daarom aan te bevelen om de goederen tegen transportrisico’s te verzekeren. Deze verzekering is niet standaard inbegrepen en wordt ook niet automatisch afgesloten. Indien behoefte hieraan kan de opdrachtgever een vrachtverzekering afsluiten bij Rapid;
 6. Het is de opdrachtgever bekend dat zaken/inkopen/afspraken tussen opdrachtgever met derden (o.a. leveranciers & koeriers) een onafhankelijk aangelegenheid is en Rapid niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor ontbrekende of verkeerde aangeleverde items bij bestellingen die door de opdrachtgever met eigen creditcard zijn geplaatst. De opdrachtgever vrijwaart Rapid van aansprakelijkheid in geval van schade, verlies en onvolledigheid van goederen door derden;
 7. Rapid is in geen enkele geval aansprakelijk voor indirecte- en/of gevolgschade. Onder indirecte- en gevolgschade wordt onder meer doch niet gelimiteerd begrepen economische schade, gederfde winst of inkomsten, gemiste besparingen, verlies van afzetgebied, schade door bedrijfsstagnatie, arbeidskosten, rentekosten, reparatiekosten, boetes of reputatieschade als gevolg van aansprakelijkheid van de opdrachtgever jegens derden.

ARTIKEL 9 Afhandeling

 1. De opdrachtgever wordt per e-mail of telefonisch door Rapid op de hoogte gesteld inzake de binnengekomen vracht. Indien desbetreffende vracht niet binnen de gestelde termijn van 5 dagen is opgehaald, hanteert Rapid opslagkosten van respectievelijk SRD 2.50 per lbs per dag voor luchtvracht zendingen en SRD 2.50 per c/ft per dag voor zeevracht zendingen;
 2. Nadat de opdrachtgever in kennis is gesteld van de aangekomen vracht in Suriname, draagt Rapid slechts 2 maanden de verantwoordelijkheid hiervoor. Rapid kan hierna overgaan tot vernietiging van desbetreffende vracht. Bij vernietiging maakt de opdrachtgever geen aanspraak op restitutie;
 3. Bij afgifte dient de totale vracht tezamen met een Rapid sales officer gecontroleerd te worden. Aansprakelijkheid jegens Rapid vervalt bij het overslaan van deze controle door de opdrachtgever. Rapid is niet verantwoordelijk voor vracht die haar locaties reeds hebben verlaten;
 4. Indien anders overeengekomen, zal de afgifte van vracht door Rapid alleen plaatsvinden na volledige betaling van alle openstaande facturen.

ARTIKEL 10 Verpakking en Markering

 1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een deugdelijke verpakking van de goederen, alsmede voor duidelijke etikettering en/of markering. De goederen moeten aangeboden worden in een transportgeschikte verpakking. Iedere verpakking moet duidelijk voorzien zijn de nodige informatie waaronder de naam van de opdrachtgever, clientencode, shipping instructies (Air/Ocean), details over de goederen en symbolen met de indicatie hoe de vracht dient te worden behandeld. Eventuele oude informatie dient te worden verwijderd, danwel onleesbaar te worden gemaakt. Voor eventuele schade bij het ontbreken van een transportgeschikte verpakking blijft de opdrachtgever aansprakelijk;
 2. Voor luchttransport wordt er onder een transportgeschikte verpakking verstaan: goederen die luchtwaardig verpakt zijn, in een gesloten verpakking, vrij van manipulatie;
 3. Voor zeetransport wordt er onder een transportgeschikte verpakking verstaan: goederen die zeewaardig verpakt zijn, bij voorkeur gepalletiseerd en stretch wrapped, waarbij uitstekende goederen moeten worden voorkomen;
 4. Lucht- en zeevracht zendingen van gevaarlijke stoffen (vlambaar, radioactief etc.) dienen ten alle tijden de juiste etikettering, verpakking, vervoersdocumenten, documentatie en gevarenkaart te beschikken. De opdrachtgever dient Rapid tijdig in kennis te stellen bij soortgelijke zendingen.

ARTIKEL 11 Shipping Instructies

 1. Pakketten worden volgens de door de opdrachtgever aangeven shipping instructies (Air/Ocean) verzonden. Bij gebrek hieraan worden desbetreffende pakketten verzonden volgens voorkeur van Rapid;
 2. Indien de opdrachtgever de shipping instructies wenst te wijzigen (van Air naar Ocean of omgekeerd) dient het overstapverzoek, binnen 4 uur na ontvangst van de warehouse pakketmelding, per e-mail worden ingediend. Indien dit niet het geval is, kan Rapid het overstapverzoek niet garanderen. De sluitingsdatum voor deze wijziging is 16:00 pm (dezelfde dag na ontvangst van de warehouse pakketmelding inzake de aangeleverde vracht). De kosten voor de wijziging van de shipping instructies van aangeleverde vracht in ons magazijn bedraagt $ 10,00 per doos;
 3. Rapid luchtvracht zendingen vinden 1 keer per week plaats vanuit USA naar Suriname;
 4. Rapid zeevracht zendingen vinden 2 keer per maand plaats vanuit USA naar Suriname met een transittijd van minimaal 8 dagen;
 5. Indien de opdrachtgever speciale wensen en/of instructies heeft met betrekking tot bijvoorbeeld de handeling van het goed of de inklaringen, dienen deze voorafgaand aan het uitvoeren van de zending aan Rapid kenbaar te worden gemaakt.

ARTIKEL 12 Tarieven

 1. Door Rapid gehanteerde tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld en kunnen op ieder moment eenzijdig gewijzigd worden door Rapid conform Artikel 1 Lid 7;
 2. Door Rapid gehanteerde tarieven zijn exclusief eventuele bijkomende kosten waaronder, doch niet beperkt tot warehouse opslagkosten en additionele inklaringskosten;
 3. Rapid hanteert een minimaal gewicht van 1 Lbs (Pound) bij luchtvracht zendingen. Het gewicht van desbetreffende vracht wordt op gehelen afgerond;
 4. Rapid hanteert een minimaal volume van 1 Ft. (LxBxH in inches /1728=Cubic Feet) bij zeevracht zendingen. Het gewicht van desbetreffende vracht wordt op halve en gehelen afgerond.

ARTIKEL 13 Restricties

 1. Rapid behoudt zich het recht om voor alle aangeleverde vracht de nodige informatie op te vragen bij de opdrachtgever ten behoeve van het inklaringsproces. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het correct en compleet verstrekken van alle relevante informatie waaronder type goed, totale waarde, factuur, order confirmation & proof of delivery;
 2. Rapid behoudt zich het recht de relatie met de opdrachtgever onmiddelijk te beëindigen indien de opdrachtgever zijn medewerking niet verleend om bovenstaande informatie aan te leveren;
 3. Bij het verstrekken van verkeerde informatie door de opdrachtgever worden alle kosten als gevolg daarvan eveneens in rekening gebracht aan de opdrachtgever;
 4. Alle aangeleverde vracht is onderhevig aan controle. Rapid behoudt zich het recht alle aangeleverde pakketten te openen alvorens deze worden geëxporteerd ten behoeve van documentatie doeleinden. Alsook kunnen pakketten bij aankomst in Suriname worden geopend ten behoeve van de inklaringen. Indien er tijdens het inklaringsproces additionele invoerrechten omwille van het goed in rekening worden gebracht, zal dit doorgefactureerd worden naar de opdrachtgever;
 5. Indien er tijdens de controle blijkt dat illegale/verboden goederen worden aangeleverd op ons warehouse adres, behoudt Rapid het recht dit te vermelden aan de lokale autoriteiten. Rapid kan de gehele of gedeelte vracht van de opdrachtgever weigeren/retourneren wanneer deze verboden is op grond van enige wet- of regelgeving. Dit met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het Amerikaans- en Surinaamsrecht. Eventuele boetes die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de opdrachtgever. Bij eventuele (reputatie)schade verricht door desbetreffende illegale/verboden goederen, kan Rapid op basis van de case enige schadevergoeding opeisen bij de opdrachtgever;
 6. Rapid behoudt zich daarenboven het recht om een vrachtzending op een ieder door haar te bepalen tijdstip na aanvaarding te staken als dergelijke vracht mogelijkerwijs schade zou kunnen veroorzaken aan andere goederen, uitrusting of personeel;
 7. Rapid verzendt geen goederen die gevaarlijk zouden kunnen zijn voor mensen of dieren of vervoermiddelen of die anderszins andere goederen die door Rapid worden vervoerd zouden kunnen aantasten of beschadigen, of waarvan het vervoer, de export of import in het desbetreffende land onder toepasselijk recht is verboden. Ook vervoert Rapid geen levende dieren, geld of verhandelbare documenten (zoals cheques, wissels, waardepapieren aan toonder, aandelen, obligaties), vuurwapens, explosieven, wapentuig, munitie of andere zaken met een uitzonderlijke (en hoge) waarde, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien zending van dergelijke voorwerpen niet uitdrukkelijk is overeengekomen, sluit Rapid iedere aansprakelijkheid uit voor deze zendingen die op welke wijze dan ook werden aanvaard.